Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie

Od stycznia 2011 roku Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM rozpoczęły realizację wspólnego projektu – „Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie” w ramach Działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Głównym celem projektu jest opracowanie nowej usługi biznesowej – audytu poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie obejmującej badanie innowacyjności i stylów rozwiązywania problemów w organizacji w 321 przedsiębiorstwach na terenie całego kraju i prowadzenie 48 usług doradczych oraz szkoleniowych (sesji facilitacyjnych). Ponadto po zakończeniu projektu zakłada się rozpowszechnienie usługi wśród innowacyjnych przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu.

Działania realizowane przez dwa parki naukowo-technologiczne pod wspólną nazwą „Audyt poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie” ma na celu  stworzenie w ciągu trzech lat dogodnych warunków do wymiany doświadczeń i wspólnej obsługi innowacyjnych przedsiębiorstw. Dysponując doświadczeniem i kadrą oba ośrodki wprowadzą do swojej oferty nowej usługi proinnowacyjnej na rzecz przedsiębiorstw.

Audyt innowacyjności to usługa służąca ocenie innowacyjnych działań realizowanych w organizacji. Jak mówi koordynator projektu Wojciech Grzyb „Oba parki mają możliwość przeprowadzenia w przedsiębiorstwach ponad 300 audytów, które pozwolą na określenie profilu firmy pod względem gotowości do wprowadzenia innowacji, stylów zarządzania, podejść do myślenia o przyszłości, sposobów rozwiązywania problemów. Wartość szacunkowa jednego audytu wynosi ok. 7200 zł, jednakże przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z audytem, który jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej”.

 

Trwający kilka godzin audyt obejmie przeprowadzenie wywiadu na dwóch poziomach: zarządu i menedżerów firmy. Dzięki temu badanie innowacyjności zweryfikuje stopień gotowości do wdrażania innowacji, a badanie stylów rozwiązywania problemów umożliwi określenie indywidualnych obszarów kreatywności oraz wytyczenie kierunków indywidualnego rozwoju pracowników. Wybrane przedsiębiorstwa będą miały możliwość skorzystania z usługi doradczej oraz szkoleniowej wspomagającej rozwiązywanie problemów i pokonywanie wyzwań. Cały proces ma charakter poufny, dlatego też instytucje audytujące oraz audytowane firmy podpisują umowę o zachowaniu tajemnicy biznesowej.

Wyniki audytu będą źródłem wiedzy o wykorzystaniu innowacji w praktyce funkcjonowania firmy i wskaże, czy jej działania innowacyjne są skuteczne i na tyle efektywne, że mogą stanowić źródło przewagi konkurencyjnej. Pozwolą na ocenę skuteczność i efektywność innowacyjnych działań prowadzonych w firmie, a także przyczynią się do stymulowania rozwoju i doskonalenia strategii innowacyjności przedsiębiorstwa. Rezultatem audytu powinna być zmiana mentalności osób zarządzającymi firmami i wprowadzenie do przedsiębiorstw trwałych mechanizmów zarządzania innowacyjnością.

 

Oferta kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które w ostatnich 3 latach wprowadziły innowacje technologiczne, procesowe lub produktowe w skali kraju, europejskiej lub światowej. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy do projektu dostępne są na stronie www.audytinnowacji.pl.

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” jest wspólnym przedsięwzięciem gliwickiego samorządu, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Politechniki Śląskiej. Poznański Park Naukowo-Technologiczny powstał w maju 1995 roku w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jest pierwszą tego typu  instytucją w Polsce. Oba Parki współpracują z około 100 innowacyjnymi firmami.

Dodaj komentarz